HÄMEENLINNAN JOOGAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Jäsenelle

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on joogan; ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen tasapainoon tähtäävän menetelmän tunnetuksi tekeminen. Samalla yhdistys toimii joogan harjoittajien yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta saa muutenkaan olla pääasiallisesti taloudellista laatua.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton. Yhdistys järjestää joogan harjoitustilaisuuksia, kursseja, neuvonta- ja luentotilaisuuksia, sekä harjoittaa joogaa koskevaa tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua ja järjestää arpajaisia, luentoja ja kursseja. Yhdistys on oikeutettu omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta ja vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia.

 1. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä henkilö, joka suorittaa yhdistykselle sen vuosikokouksessaan määräämän jäsenmaksun. Hallitus voi katsoa yhdistyksen jäsenen eronneeksi, mikäli tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen sen kalenterivuoden päättyessä, jona jäsenmaksu on erääntynyt. Yhdistyksen vastaiseen toimintaan syyllistyneen jäsenen erottamisesta päättää hallituksen esityksen pohjalta yhdistyksen kokous. Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Yhdistys on Suomen Joogaliitto – Finlands Yogaförbund – The Yoga Federation of Finland ry. –nimisen liiton jäsen.

 1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta jätettävä tilinpäätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ja tositteet toiminnantarkastajille, joiden tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa niistä lausuntonsa vuosikokoukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään yhdistyslain 20§:n mukaisesti. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja lippuäänestyksissä arpa. Lippuäänestys on suoritettava, jos sitä vaaditaan.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kahta viikkoa
ennen kokousta. Kutsu ilmoitetaan yhdistyksen internetsivulla ja Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjantarkastajaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 7. päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 8. hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi
 8. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 9. käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi
 10. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 11. valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet
 12. valitaan tulevan toimintavuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 14. käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallituksen Jäsenelle

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Joogayhdistys ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi kerrallaan.
Puheenjohtaja voidaan valita enintään kolmeksi kaudeksi kerrallaan niin, että puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja mahdolliset muut toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia erityisiä tehtäviä varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava sen jäsenille kahta viikkoa ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet jäsenistä.  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
 • johtaa yhdistyksen toimintaa ja sen varojen hoitoa
 • kutsua yhdistyksen kokoukset koolle
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 • laatia yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
 • esittää vuosikokoukselle kertomus hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta kuluneelta toimikaudelta

valita yhdistyksen edustajat Suomen Joogaliitto ry.:n kokouksiin

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, tai hallituksen tähän määräämä henkilö yksin.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jääneet varat on luovutettava Suomen Joogaliitto – Finlands Yogaförbund – The Yoga Federation of Finland ry.:lle tai jollekin muulle näissä säännöissä määritellyn tarkoituksen hyväksi toimivalle yhdistykselle.