Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on joogan tunnetuksi tekeminen. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä joogan harrastajien parissa, tuoda esille alueen joogatarjontaa ja -toimijoita sekä tarjota alueen jooganopettajille vertaistukea ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen.

Yhdistys järjestää erilaisia joogahetkiä. Tulossa on luentoja, keskusteluiltoja, eri opettajien ohjaamia harjoitustunteja, työpajoja sekä retkiä lähelle ja kauas.

Osallistumismaksut vaihtelevat tilaisuuden luonteesta riippuen - muutaman euron teerahasta ylöspäin.

Yhdistys on perustettu 19.6.2016 ja se on Suomen Joogaliiton jäsenyhdistys.


Hallitus 2024

Puheenjohtaja: Piri Junnikkala

  • "Olen Piri Junnikkala ja aloitin tämän vuoden alussa Hämeenlinnan joogayhdistyksen puheenjohtajana. Joogaan tutustuin jo 1990-luvun alussa opiskelijaelämän pyörteissä, mutta säännöllisen joogaharjoituksen aloitin vuonna 2004 Salossa Irma Ramseyn johdolla. Innostuin joogan hyvää tekevistä vaikutuksista niin paljon, että halusin niitä myös osaltani tarjota muille ja aloitin joogaopettajaopintoni vuonna 2009 Suomen joogaopistolla, josta valmistuin kesällä 2015. Vuodesta 2010 olen epäsäännöllisen säännöllisesti opettanut joogaa. Olen myös jatkokouluttautunut joogan parissa mm. niveljoogasarjan, äitiysjoogan, muistijoogan ja Yin-joogan opettamiseen. Lisäksi olen opiskellut Shaktitanssin eli tanssin joogan opettajaksi. Ilolla otin tämän luottamustehtävän vastaan ja toivon, että yhdessä rakennamme aktiivisia ja antoisia joogavuosia Hämeenlinnassa!", yhteistyöterveisin Piri

Sihteeri/jäsenasiat: Maarit Laine puh. 040 583 1090

Jäsenet: Maija-Leena Vuoriainen, Seija Shemeikka, Mervi Suomalainen, Tarja Martti, Annukka Yliruusi, Terhi Jurkkola


Hämeenlinnan Joogayhdistys ry:n säännöt:

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Joogayhdistys ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on joogan; ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaaliseen tasapainoon tähtäävän menetelmän tunnetuksi tekeminen. Samalla yhdistys toimii jooganharjoittajien yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta saa muutenkaan olla pääasiallisesti taloudellista laatua.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton. Yhdistys järjestää joogan harjoitustilaisuuksia, kursseja, neuvonta- ja luentotilaisuuksia, sekä harjoittaa joogaa koskevaa tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua ja järjestää arpajaisia, luentoja ja kursseja. Yhdistys on oikeutettu omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta ja vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä henkilö, joka suorittaa yhdistykselle sen vuosikokouksessaan määräämän jäsenmaksun. Hallitus voi katsoa yhdistyksen jäsenen eronneeksi, mikäli tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen sen kalenterivuoden päättyessä, jona jäsenmaksu on erääntynyt. Yhdistyksen vastaiseen toimintaan syyllistyneen jäsenen erottamisesta päättää hallituksen esityksen pohjalta yhdistyksen kokous. Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistys on Suomen Joogaliitto- Finlands yogaförbund- The Yoga Federation of Finland ry. -nimisen liiton jäsen.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa halitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä, enintään kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi kerrallaan. Puheenjohtaja voidaan valita enintään kolmeksi kaudeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että puuolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja mahdolliset muut toimihenkilöt. -hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia erilaisia tehtäviä varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohataja, tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. -hallituksen kokouksesta on ilmoitettava sen jäsenille kahta viikkoa ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet
jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan,
ratkaisee puheenjohtaan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
- johtaa yhdistyksen toimintaa ja sen varojen hoitoa
- kutsua yhdistyksen kokoukset koolle
- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

-laatia yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toiminta suunnitelma
- esittää vuosikokoukselle kertomus hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta kuluneelta toimikaudelta
-valita yhdistyksen edustajat Suomen Joogaliitto ry:n kokouksiin

5. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitaja kanssa, tai hallituksen tähän määräämä henkilö yksin.

6. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta jätettävä tilinpäätös ja siihen kuuluvat asiakirjat ja siihen kuuluvat aisakirjat ja tositteet toiminnantarkastajille, joiden tulee viimeistään kaksiviikkoa ennen vuosikokousta antaa niistä lausuntonsa vuosi kokoukselle.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään yhdistyslain 20§ mukaisesti. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsamaksaneella henkilöllä yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja lippuäänestyksissä arpa. Lippuäänetys on suoritettava jos sitä vaaditaan.

8. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Kutsu ilmoitetaan yhdistyksen internet sivuilla ja Kaupunkiuutisten seuratoiminta palstalla.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitaja kanssa, tai hallituksen tähän määräämä henkilö yksin.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös
6. esitetään hallituksenlaatima toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
7. päätetään tilien hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapaudenmyöntämisestä.
8. Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi.
9. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
10. käsitellään hallituksen laatima tulo ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi

11. valitaan hallituksen puheenjohtaja
12. valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet
13. valitaan tulevan toimintavuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
14. käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa
mainittu ja jos muutosta kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jääneet varat on luovutettava Suomen Joogaliitto- Finlands
yogaförbund- The Yoga Federation of Finland ry:lle tai jollekkin muulle näissä säännöissä
määritellyn tarkoituksen hyväksi toimivalle yhdistykselle.

11. Yhdistyksen logo

Hämeenlinnan joogayhdistys ry:n logo on ollut käytössä vuodesta 2018. Sen on suunnitellut graafikko Ville Salonen. Logo on yhdistyksen virallinen tunnus. Se on pysyvä visuaalinen merkki, johon kiteytyy toiminnan keskeinen sisältö. Tunnuksen tullessa tutuksi pitkäaikaisen käytön myötä, se suuntaa ajatukset yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen logoa on syytä käyttää markkinointi- ja jäsentiedotus- yms . materiaaleissa, sillä se on tunnistettava, ja kertoo toiminnan laadusta. Logoon tehtävät muutokset on käsiteltävä vuosikokouksessa, ja ratkaistava äänten enemmistöllä. Logomuutokseen liittyvä mahdollinen äänestys on mainittava 2 vko aikaisemmin lähetetyssä kokouskutsussa.